Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ > Продукти та послуги

Друкованні видання кафедри

ГЕОДЕЗІЯ частина перша (українською мовою)

Посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Геодезія, картографія, землеустрій» / Під загальною ред. С.Г. Могильного, Ю.М. Гавриленко. – Донецьк: Технопарк ДонНТУ «УНІТЕХ», 2009. – 514 с.

3-є видання, виправлене та доповнене.

Колектив авторів: Могильний С.Г., Гавриленко Ю.М., Ахоніна Л.І., Креніда Ю.Ф.

Зміст (pdf)

Посібник містить навчальний матеріал по курсу «Геодезія», який вивчають студенти першого курсу геодезичних спеціальностей вузів. Особлива увага направлена на освоєння студентами принципів організації геодезичних робіт, методів рішення задач за допомогою топографічної карти, приборів та методів кутових і лінійних вимірів технічної точності, основ топографічних зйомок та камеральної обробки натурних вимірювань. Визначені напрямки сучасного розвитку геодезичних вимірів, використання супутникових методів визначення місця розташування.

Посібник може бути корисним студентам інших спеціальностей, які вивчають геодезію або основі топографії.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Том 1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Навчальний посібник підготовлено у рамках міжнародного проекту Темпуc IV «Розвиток освіти в питаннях управління земе льними ресурсами в Македонії та Україні» (“LAGOS”) 159184- 2009-TEMPUS-SE-JPCR

Навчальний посібник складається із трьох розділів.

Розділ I присвячений системі діючих нормативно-правових ак- тів, предметом регулювання яких є відносини щодо специфічного об’єкту – нерухомості. Висвітлено основні правові інститути системи права щодо нерухомості: об'єкти та суб’єкти цивільних прав, речові права і право власності, правочинні зобов'язання, цивільна відповідальність, різні види договорів стосовно нерухомості.

В розділі II акцентується увага на процесі управління використання та розвитку земельних ресурсів (у містах і сільській місцевості). Розглянуто теоретичні, наукові та організаційно–правові засади державної земельної політики, земельного менеджменту та земельного адміністрування. Особлива увага приділяється порівнянню організаційної структури управління земельними ресурса- ми на державному, обласному, районному, муніципальному рівнях, а також вивченню процесів управління земельними ресурсами та застосуванню їх для різних цілей.

Розділ III присвячений системі законодавства України, що регулює відчуження земельних ділянок приватної власності. Розглянуто порядок відчуження земельних ділянок приватної власності, визначення розміру компенсації власникам та користувачам земельних ділянок внаслідок відчуження їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

У підготовці окремих частин приймали такі автори: доцент кандидат техн. наук. Митрофанова Олена Ігорівна, асистент Пілічева Марина Олегівна – Розділ I;

професор доктор екон. наук Сохнич Анатолій Яковлевіч, ст. викладач Костишин Олександра Олександрівна, ст. викладач Смолярчук Мирослава Василівна – Розділ II;

доцент кандидат техн. наук Лізунова Аліна Петрівна, доцент кандидат екон. наук Попов Андрій Сергійович – Розділ III.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Том 2. ЕКОНОМІКА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Навчальний посібник підготовлено у рамках міжнародного проекту Темпуc IV «Розвиток освіти в питаннях управління земе льними ресурсами в Македонії та Україні» (“LAGOS”) 159184- 2009-TEMPUS-SE-JPCR

Навчальний посібник складається із чотирьох розділів.

У розділі І висвітлюються важливі аспекти рентних відносин в економічній системі використання земель, економічні та методологічні основи використання міських земель, розглянуті питання державного регулювання економіки земельних ресурсів, наведено теорію земельного капіталу.

Розділ ІІ містить матеріали, які націлені на оволодіння основами сталого функціонування ринку землі і нерухомості, управлінням ринковими відносинами та вміннями аналізувати і використовувати на практиці технології оцінки нерухомості для ринкових потреб.

Розділ ІІІ присвячено грошовій оцінці нерухомості як необхідній умови реалізації платного характеру використання ресурсу, укладання цивільно-правових угод щодо об’єктів нерухомості, визначення втрат, що вимагають відшкодування при відчуженні земельної власності, і збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.

У розділі IV наведено теоретичні основи та практичні приклади використання ГІС для грошової оцінки земель.

У підготовці окремих частин посібника прийняли участь такі автори:

доцент, кандидат екон. наук Колодій Павло Петрович, доцент, кандидат с.-х. наук Чечерон Оксана Іванівна – Розділ І;

доцент, кандидат екон. наук Сухомлін Людмила Володимирівна – Розділ ІІ;

доцент, кандидат с.-х. наук Тишковець Володимир Володимирович – Розділ ІІІ;

доцент, кандидат техн. наук Гермонова Катерина Олександрівна – Розділ ІV.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Том 3. КАДАСТРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Навчальний посібник підготовлено в межах виконання проекту TEMPUS IV «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» №159184-2009-TEMPUS SE-JPCR продовж з 15.01.2010 року до 14.01.2013 року.

Кадастрова діяльність є основою ефективного використання і управління земельними ресурсами України.

Перший розділ стосується законодавчого забезпечення кадастру та кадастрової діяльності. Висвітлюються правові основи ведення кадастру в Україні взагалі та особо земельного кадастру. Юридично визначається одиниця земельного кадастру – земельна ділянка, її правові аспекти як об’єкта власності. Дається правове визначення меж земельної ділянки, а також правові основи проце-дури проведення кадастрових зйомок. Описано систему державної реєстрації земельних ділянок та прав власності на нерухоме майно та їх обтяжень.

Земельний державний кадастр ґрунтується на результатах вимірювань відповідної точності та детальності. Тому в другому розділі приділено увагу до розгляду основних джерел просторової метричної інформації, яка використовується для створення докумен-тації кадастру нерухомості. Оглянуті сучасні технічні можливості та технології межового знімання земельних ділянок, методи вико-ристання дистанційного зондування поверхні Землі із космосу.

Сучасні об’єми кадастрової інформації такі значні, що потребують обов’язкового застосування сучасної обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Цій складній проблемі присвячено третій розділ посібника, де розглядаються інформаційні та про-грамні основи земельних інформаційних систем, використання ГІС аналізу кадастрових даних, Інтернет технології.

В підготовці окремих частин посібника прийняли участь:

доцент кандидат економ. наук Попов Андрій Сергійович – Розділ I;

доцент кандидат техн. наук Луньов Андрій Олександрович, професор доктор техн. наук Могильний Сергій Георгійович – Розділ II;

кандидат техн. наук Гавриленко Дмитро Юрієвич, професор доктор техн. наук Шоломіцкий Андрій Аркадьєвич – Розділ III.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Том 4. ЕКОЛОГІЧНЕ, ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО

Навчальний посібник підготовлено в межах виконання проекту TEMPUS IV «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» №159184-2009-TEMPUS SE-JPCR продовж з 15.01.2010 року до 14.01.2013 року.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Том 5. СТАЛИЙ РОЗВИТОК УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Навчальний посібник підготовлено в межах виконання проекту TEMPUS IV «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» №159184-2009-TEMPUS SE-JPCR продовж з 15.01.2010 року до 14.01.2013 року.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Том 6. СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСКИХ ТЕРИТОРІЙ

Навчальний посібник підготовлено у рамках міжнародного проекту ТЕМПУС IV «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» (“LAGOS”) 159184-2009-TEMPUS-SE-JPCR.

Навчальний посібник складається з чотирьох розділів.

Розділ I Викладено матеріали з правової дисципліни «Законодавство щодо природних ресурсів» Наведено теоретичні основи природних ресурсів і правових засад їх використання, збереження і відтворення.

Розділ II Зміст розділу присвячено формуванню знань та розумінь основних теоретичних, методичних, організаційно-правових, економічних, екологічних та соціальних основ сталого розвитку землекористування в Україні та методологічних основ оцінки такого розвитку.

Розділ III. Включає теоретичні матеріали з методики просторового планування сільських населених пунктів при складанні містобудівної документації та вирішенні питань щодо забезпечення ефективного землекористування, регулювання земельних відносин, узгодження інтересів землевласників.

Розділ IV Матеріали з цього розділу складаються з теоретичних основ і науково-методичних підходів консолідації земель та освоєння практичних навичок з розробки проектів консолідації земель у межах сільських територій.

У підготовці посібника прийняли участь такі автори: доцент кандидат екон. наук Радомский Степан Степанович – Розділ I; доцент кандидат екон. наук Тимошевський Владислав Вікторович – Розділ II; доцент кандидат екон. наук Попов Андрій Сергійович – Розділ III; професор доктор екон. наук Ступень Михайло Григорович, доцент кандидат екон. наук Ткачук Лариса Василівна, доцент кандидат екон. наук Стойко Наталія Євгеніївна, кандидат екон. наук Шворак Анатолій Максимович – Розділ IV.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Том 7. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальний посібник підготовлено у рамках міжнародного проекту TEMPUS IV «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» (“LAGOS”) 159184-2009-TEMPUS-SE-JPCR, основною метою якого є розроблення та впровадження нової магістерської програми «Управління земельними ресурсами» в двох македонських та чотирьох українських університетах.

Навчальний посібник складається із двох розділів.

Магістерська програма передбачає підготовку майбутніх фахівців до інтелектуальної діяльності, тому Розділ I присвячено таким питанням: вибір теми досліджень, методика наукових досліджень, оформлення результатів досліджень та їх публікація, винахідництво, інтелектуальна власність та її захист.

Розділ II призначено для засвоєння студентами основ організації і керівництва значними за обсягом проектів. Розділ містить таки відомості: організаційна структура та планування проекту; планування витрат і управління бюджетом; управління ризиками і якістю; програмне забезпечення управління проектами.

У підготовці окремих частин приймали такі автори:

професор доктор техн. наук Креніда Юрій Федорович, доцент кандидат техн. наук Петрушин Олександр Геннадійович – Розділ I;

аспирант Мотильова Олена Володимирівна, професор доктор техн. наук Могильний Сергій Георгійович – Розділ II.

Кафедра геоінформатики і геодезії ДонНТУ © 2016